Alle vestigingen van dbieb zijn vanaf donderdag 19 november weer open. Voor vragen over de onze dienstverlening en de Coronarichtlijnen verwijzen we je graag naar de pagina met meest gestelde vragen. Onze online-activiteiten en spreekuren gaan wel door. Raadpleeg hiervoor de webagenda.

Duurzame energie; lokale initiatieven

We zijn met zijn allen veel te afhankelijk geworden van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen. Deze brandstoffen raken niet alleen op, maar zijn ook nog erg schadelijk voor de aarde. Het moet dus anders.  Dit dossier geeft een inkijkje in een aantal lokale initiatieven voor het opwekken van energie uit alternatieve, natuurlijke energiebronnen.

Wat is duurzame energie

 • Duurzame energie wordt opgewekt door natuurlijke bronnen, zoals zon, wind, bodem, water en biomassa. Voordelen van het benutten van deze bronnen is dat het milieu niet of veel minder wordt vervuild en de bronnen zelf nooit opraken. Veel informatie over duurzame energie en de verschillende natuurlijke bronnen is te vinden bij Milieu Centraal.   

Windenergie

 • Op de kaart van Windstats kun je zien waar windmolens staan.  
 • In Reduzum levert de Doarpsmûne (dorpsmolen) al meer dan 20 jaar energie aan de dorpen Reduzum, Friens en Idaard. Uit de extra inkomsten zijn al veel initiatieven in de dorpen gerealiseerd. De molen is aan vervanging toe. Het plan is een grotere molen op dezelfde plaats te bouwen, waardoor aan de totale energiebehoefte van de drie dorpen kan worden voldaan. Maar uit de persberichten blijkt dat over dit plan het laatste woord nog niet is gezegd.    

Energie uit vergisting

De Dairy Campus Leeuwarden is een proefboerderij voor innovatie op het gebied van landbouw en veeteelt. Op het mestplein van de campus wordt biogas geproduceerd door vergisting van eerst alleen mest, maar nu ook hout en houtachtige structuren, zoals snoeiafval.  

Wat doet de gemeente?

Leeuwarden  

Leeuwarden werkt ook aan duurzaamheid in de gemeente. Op dit website-onderdeel van de gemeente vind je informatie over de mogelijkheden voor duurzame energie. Bijvoorbeeld of je dak geschikt is voor zonnepanelen en of er subsidiemogelijkheden zijn.   

Tytsjerksteradiel  

De gemeente Tytsjerksteradiel wil het op het gebied van duurzaamheid Oars (anders) doen. De website Oars biedt informatie over duurzaamheid, zoals mogelijkheden voor zonne- en bodemenergie.

Zonne-energie

Lezende vrouw
 • In het project Leeuwarden Vrij-Baan, waarin gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat aan bereikbaarheid werken, speelt ook duurzaamheid een rol. Zo is daar het zonnepark De Zwette. Het park zal aan ca. 1000 inwoners energie leveren.  En daarnaast nog twee parken  aan de Drachtsterweg en Hemriksein.   
 • Wil je weten of je dak geschikt is voor zonnepanelen, kijk dan hier.   
 • Op een voormalige vuilstortplaats in Garyp is vanuit initiatief van de dorpsgemeenschap het grootste zonnepark van Nederland gebouwd, De Griene Greide, dat 1700 gezinnen van stroom voorziet.    
 • In Aldtsjerk kunnen inwoners en omliggende dorpen meedoen met een energieproject om eigen energie te leveren op andermans dak.  

Energie uit water(-zuivering)

 • Watercampus Wetsus in Leeuwarden onderzoekt van alles op het gebied van water. Zo wordt geprobeerd energie op te wekken door zoet en zout op een bepaalde manier te mengen. Zelfs rioolwater kan energie opleveren, met het gas dat ontstaat bij de zuivering van rioolwater wordt het gebouw van Wetsus verwarmd. Een artikel van Nemo Kennislink geeft een overzicht van deze activiteiten.    
 • Wetterskip Fryslân is van plan het slib dat overblijft bij de zuivering van water volledig duurzaam te verwerken en om te zetten in energie.  

Aardwarmte

 • Een consortium van bedrijven wil d.m.v. diepe geothermie in Leeuwarden heet water aanboren om zodoende veel gasverbruik te vermijden. De bedoeling is dat het nieuwe Cambuurstadion, winkels en kantoren energie zullen afnemen en dat ook sociale huurwoningen met deze energiebron worden verwarmd.
 • Friesland Campina wil d.m.v. ultra diepe boring naar aardwarmte energie opwekken. De provincie Fryslân is nog kritisch.

   

Andere initiatieven/activiteiten

 • Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de bouw van een groot energiepark, de Energiecampus Leeuwarden. Op het terrein van de voormalige vuilstortplaats Schenkenschans zal nieuwe technologie op het gebied van duurzaamheid worden ontworpen, gemaakt en in de markt gezet. Via biovergisting en zonnekracht zal energie worden opgewekt voor achtduizend Leeuwarder huishoudens.    
 • Het nieuwe Van der Valk hotel in Leeuwarden gebruikt geen gas voor de verwarming; er wordt gestookt via warmtepompen. Ook wordt gebruik gemaakt van menselijke warmte.
 • Places of Hope, onderdeel van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018, organiseerde een tentoonstelling en activiteitenserie over hoe we samen de toekomst in Nederland vormgeven. Vraagstukken die daarbij aan de orde kwamen waren o.a. hoe we onze huizen moeten verwarmen en hoe we energie moeten opwekken.

Algemene informatie

Eindredactie: R. Groenhof
Gepubliceerd: maart 2018
Laatst bijgewerkt: 06-02-2019

Let op: alle links naar websites openen in hetzelfde venster. Wil je terug naar deze pagina, klik dan in je browser op de terugknop.

Help mee aan dit dossier met tips voor aanvullingen en verbeteringen.

Disclaimer
 

Duurzame energie en onderwijs

Nieuwe democratie
 • Via het Centrum Duurzaam prikkelt ROC Friese Poort de nieuwsgierigheid van studenten en bedrijven, o.a. op het gebied van duurzame energie.
 • De NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) biedt diverse scholingsmogelijkheden op het gebied van duurzame energie in Friesland.

Wat kun je zelf doen

 • Wil je samen met anderen in je dorp of wijk je steentje bijdragen aan duurzaamheid en een energiecoöperatie opstarten of gezamenlijk zonnepanelen inkopen kijk dan eens op de site van de Friese Milieu Federatie.    
 • Op deze kaart van Noordelijk Duurzaam vind je daar aangesloten lokale energiecoöperaties en initiatieven, waarbij je je kunt aansluiten.

Hoeveel hebben we nodig?

 • Hoeveel zonnepanelen, windmolens, vergisters of aardwarmte-installaties we nodig hebben om te voldoen aan onze huidige energiebehoefte lees je in dit artikel van de Leeuwarder Courant.

Leestips van de bibliotheek