Onze doelstelling

De bibliotheek is het fysieke en digitale informatieknooppunt dat uw persoonlijke ontwikkeling stimuleert en faciliteert. De bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en culturele ontwikkeling. De kernfuncties van de bibliotheek zijn lezen, leren, informeren en daaraan ondersteunend: cultuur en ontmoeting & debat. Draagt u de bibliotheek een warm hart toe? Met een gift of een doorlopend donateurschap (Biebstiper) helpt u mee deze waardevolle voorziening te behouden en voor een ieder toegankelijk te houden. De doelstelling van de Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân, zoals verwoord in artikel 2 van de Statuten luidt als volgt: de stichting heeft ten doel in de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel openbare bibliotheken op te richten en in stand te houden voor het beschikbaar stellen van media en informatie aan een ieder, zonder onderscheid des persoons en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht onder meer haar doel te verwezenlijken door: het verwerven van gelden door middel van bijdragen van de overheid, particulieren en ondernemers; het samenwerken met andere instellingen in de ruimste zin van het woord; alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Raad van Toezicht

Lezende vrouw

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr R.E.J. Veldhuyzen van Zanten (voorzitter)
 • Dhr R.H.E.M. Uildriks
 • Mw C.M.P.W. van den Hoek
 • Dhr F.J. Hobma
 • Mw. S.A. van der Weij
 • Mw. S. van den Broek (lid op voordracht van de OR)

Meer informatie over de Raad van Toezicht vindt u in de jaarverslagen.

Profiel van een lid van de Raad van Toezicht.

Algemene gegevens

Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân

 • Postbus 2556, 8901 AB Leeuwarden
 • Zaailand 147, 8911 BL Leeuwarden
 • (058) 234 77 77
 • info@sbmf.nl
 • Directeur/bestuurder: de heer J. van der Veen
 • Fiscaal nummer: 81.26.94.521.B01
 • KvK nummer: 01102177

 

Publicaties

Het beloningsbeleid van het personeel is conform de CAO Openbare Bibliotheken.

ANBI-status: gift is aftrekbaar

De Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân heeft een Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat u een schenking of een erfenis met 25% extra kunt aftrekken van de belasting. Wilt u hierover meer weten? Kijk op de site van de belastingdienst.

Overweegt u een gift, neem dan contact op via het contactformulier of maak uw vrijwillige bijdrage over op rekeningnummer NL64RABO0133510867 t.n.v. Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân te Leeuwarden. Vermeld bij het overmaken duidelijk dat het om een gift gaat, dat heeft u nodig als bewijs voor de belastingdienst. U kunt ook Biebstiper worden. Met dit donateurprogramma kiest u voor een jaarlijkse bijdrage en wordt u inhoudelijk betrokken bij onze organisatie.